PRIVACYBELEID

Laatste update: 24/02/2021

Jouw privacy is belangrijk voor ons. Daarom zetten we in op het beschermen en respecteren van jouw persoonlijke gegevens. In dit privacybeleid kan je lezen welke gegevens wij van jou verzamelen en hoe we deze verwerken.

Waarom verzamelen we gegevens?

 

Wij verzamelen jouw gegevens tijdens je bezoek aan onze website. We doen dit enkel om jouw ervaring op onze website te verbeteren en je te informeren over onze nieuwste activiteiten en laatste acties. Dit laatste enkel als je zelf hebt aangegeven dit soort communicaties te willen ontvangen. 

Welke gegevens verzamelen we?

 

De gegevens die we verzamelen omvatten, maar zijn niet beperkt tot:

  • Gebruikersgegevens: Dit zijn gegevens waarmee we je kunnen identificeren of contacteren. Bijvoorbeeld je naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, social media, …
  • Gebruiks- en verkeersgegevens: je interacties op onze websites, je bezochte pagina’s op onze website, je IP-adres, hoe je op onze website terecht kwam, …

Wie beheert jouw gegevens?

 

Al jouw persoonlijke gegevens en informatie worden strikt door EC Keramiek verwerkt. EC Keramiek doet geen beroep op externe verwerkers en kan zo de veiligheid van jouw gegevens garanderen. 

Bescherming van jouw gegevens

 

Jouw gegevens zullen nooit verkocht of verhuurt worden aan derden. Als ook niet gedeeld worden zonder jouw expliciete toestemming. 

EC Keramiek doet er steeds alles aan om jouw gegevens zo goed mogelijk te beschermen. Op persoonlijke aanvraag zullen we jouw persoonlijke gegevens permanent uit onze database verwijderen. Dit kan je aanvragen via mail (els.cromboom@gmail.com).

Over de gegevensverwerking

 

Hieronder kan vind je terug op welke wijze wij je gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie deze gegevens inzichtelijk zijn.

Webwinkelsoftware

Woocommerce
Onze webwinkel is ontwikkeld met software van Woocommerce. Persoonsgegevens die je ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. Woocommerce heeft toegang tot je gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen jouw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel.

Woocommerce is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Woocommerce maakt gebruik van cookies om technische informatie te verzamelen met betrekking tot jouw gebruik van de software, er worden geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen.

Webhosting

one.com
Wij nemen webhosting- en emaildiensten af van One.com. One.com verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt jouw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het
gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. One.com heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van jouw persoonsgegevens te voorkomen. One.com is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

Payment processors

Mollie
Voor het afhandelen van de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van Mollie. Mollie verwerkt je naam, adres en woonplaatsgegevens en je betaalgegevens zoals je bankrekening- of creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beschermen.

Mollie behoudt zich het recht voor je gegevens te gebruiken om de
dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van je persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Mollie’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie bewaart je gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Beoordelingen

Woocommerce
Wij verzamelen reviews via het platform van Woocommerce. Als je een review achterlaat via Woocommerce dan ben je verplicht om een naam en e-mailadres op te geven. Woocommerce deelt deze gegevens met ons, zodat wij de review aan je bestelling kunnen koppelen. Woocommerce publiceert je naam eveneens op de eigen website.

In sommige gevallen kan Woocommerce contact met je opnemen om een toelichting op je review te geven. In het geval dat wij je uitnodigen om een review achter te laten delen wij jouw naam en e-mailadres met Woocommerce. Zij gebruiken deze gegevens enkel met het doel je uit te nodigen om een review achter te laten.

Woocommerce heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beschermen. Woocommerce behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van de dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor hebben wij aan Woocommerce toestemming gegeven.

Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van jouw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor Woocommerce derden inschakelt.

Verzenden en logistiek

Bpost
Als je een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om je pakket bij je te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van Bpost voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij jouw naam, adres en woonplaatsgegevens met Bpost delen. Bpost gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat Bpost onderaannemers inschakelt, stelt Bpost jouw gegevens ook aan deze
partijen ter beschikking.

Doel van de gegevensverwerking

 
Algemeen doel van de verwerking

Wij gebruiken je gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die je verstrekt. Wij gebruiken je gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als je gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om – anders dan op jouw
verzoek – op een later moment contact met je op te nemen, vragen wij je hiervoor expliciet toestemming.

Je gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bv. je IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In voorkomende gevallen kan EC Keramiek op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van je gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen jouw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Bewaartermijnen

 

Wij bewaren je gegevens zolang je cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij je klantprofiel bewaren totdat je aangeeft dat je niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als je dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek.

Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met jouw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot je klantprofiel en documenten die wij naar aanleiding van je opdracht hebben vervaardigd.

Jouw rechten

 

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heb je als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen je hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe je je op deze rechten kan beroepen.

In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van je gegevens enkel naar je bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat je de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij je vragen je te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens.

Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvang je in de machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren. Je hebt te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als je vermoedt dat wij je persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Inzagerecht

Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. Je kan een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op jouw verzoek.

Als je verzoek wordt ingewilligd sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Rectificatierecht

Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. Je kan een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op je verzoek. Als je verzoek wordt ingewilligd sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking

Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. Je kan een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op jouw verzoek. Als je verzoek wordt ingewilligd
sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens, tot je de beperking opheft, niet langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid

Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. Je kan een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op je verzoek.

Als je verzoek wordt ingewilligd sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over je die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten

Je hebt in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door of in opdracht van EC Keramiek. Als je bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van je bezwaar. Is je bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan jou ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken.

Je hebt bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken je gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Ben je van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met ons op.

Cookies

 

Lees hier alles over ons cookiebeleid.

 

Vragen?

 

Heb je vragen of wil je je persoonlijke gegevens uit onze database laten verwijderen? Dan kan je ons steeds via mail of schriftelijke post bereiken.

els.cromboom@gmail.com

EC Keramiek – Voskapelstraat 45, 1933 Sterrebeek

 

We are live!

Dat moet we vieren met

10% korting

op al onze producten met kortingscode

ECSHOP10

Geldig t.e.m. 04/04/2021